• 06 23 19 05 65
  • info@tinekehooijsma.nl

Algemene voorwaarden 2023 Tineke Hooijsma

Algemene voorwaarden Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding , training of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.
Partijen: Opdrachtgever, Coachee en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3.Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4.Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
5.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3. Coaching
3.1. Een opdracht voor coaching komt tot stand doordat Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM
een schriftelijke offerte aan opdrachtgever uitbrengt en deze laatste die offerte aanvaardt door
ondertekening van de opdrachtbevestiging, die bij de offerte is ingesloten.
3.2. De werkzaamheden voor een coaching bestaan uit:
• een vrijblijvend kennismakingsgesprek;
• een intakegesprek;
• een gesprek met leidinggevende/opdrachtgever en in geval van ziekteverzuim ook met de
bedrijfsarts;
• individuele gesprekken;
3.3. De werkzaamheden die bij 3.2 omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het
uurtarief of de totale opdrachtprijs welke in de offerte is aangegeven. Het kennismakingsgesprek
wordt niet in rekening gebracht.
3.4. De voorgestelde data zijn na wederzijds overleg definitief gereserveerd.
3.5 Reistijd en reiskosten zijn alleen aan de orde als de bijeenkomsten niet in Sneek kunnen
plaatsvinden. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM berekent reiskosten à € 0,30 per kilometer
vanaf Sneek. Reistijd wordt in overleg afgesproken.

Artikel 4. Kwaliteit
4.1. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM verplicht zich tot het leveren van goed werk in
overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de
coaching geschieden naar het beste vermogen van de coach. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM is als Register Loopbaanprofessional aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC. Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM is Partner van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht.

Artikel 5: Geheimhouding
5.1.Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM is behoudens de eventuele verplichting die de wet
dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in
het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan
eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
5.2.Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en
Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan
niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van
deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Honorarium en kosten
6.1.Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een
vooraf vastgesteld bedrag.

Artikel 7: Betaling
7.1. Bij een particuliertraject wordt na afloop van iedere sessie een factuur gemaakt.
7.2. Bij een zakelijktraject vindt de totale facturering plaats bij aanvang van
het traject. De betalingstermijn is twee weken.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
7.3.Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De
Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Opdrachtnemer over het opeisbare
bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
7.4.Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve
van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
7.5.Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats
alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Artikel 8: Incassokosten
8.1.Ingeval de Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM invorderingsmaatregelen treft tegen
Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste
van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus,
deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts
aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst
veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM.
9.2.Indien Tineke Hooijsma Loopbaan-Coaching-HRM aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever
c.q. Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het
voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met
het eventuele voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is
beperkt tot een maximumbedrag van 5.000 euro.
9.3.Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 2.500 euro.
9.4.Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot
aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium
van de opdracht.
9.5.Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
9.6.Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder
adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer
is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
9.7.De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer samenhangen.
9.8.Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar
na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn
rechten heeft verwerkt.

Artikel 10: Persoonsgegevens
10.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen
activiteiten.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
11.1. Annulering door Opdrachtgever van Coaching dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te
geschieden.
11.2. Bij annulering door Opdrachtgever of Coachee van Coaching en andere begeleidingstrajecten
binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde
uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
11.3.Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook
zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
12.1.Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan
aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door
Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
12.2.Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen.